Batch Compress

Về chúng tôi

Nén hàng loạt hình ảnh. Không có kích thước tệp hoặc giới hạn kích thước hàng loạt. Bạn có thể tối ưu hóa bao nhiêu ảnh và hình ảnh mà thiết bị của bạn có thể xử lý.BatchCompress.com is owned & operated by Wruff Pty Ltd, an Australian company. Some parts of BatchCompress.com use open source software. See details.